Winnaars van Aisma-partijen

1929

Nanke Koopmans, Leeuwarden; Johannes Bosma, Beetgum; Klaas Kooistra, Dokkum.

1930

Taede Zijlstra, Witmarsum; Klaas Kuiken, St. Jacobiparochie; Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie.

1931

Pieter Helfrich, Harlingen; Johannes Bosma, Beetgum; Klaas de Jager, Harlingen.   

1932

Reinder Terpstra, Beetgum; Nico Bijlsma, St. Annaparochie; Sjouke Helfrich, Kimswerd

1933

Johannes Bosma, Beetgum; Cees Kamminga, Arum; Klaas de Jager, Harlingen.

1934

Teade Zijlstra, Witmarsum; Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie; Klaas de Jager, Harlingen.

1935

George Jellema, Weidum; Cees Kamminga, Arum; Frans van Vliet, Witmarsum.

1936

Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie; Teade Zijlstra, Witmarsum; Jan van der Leij, Berlikum.

1937

Bauke Wiersma, Berlikum; Anne Braam, Sexbierum; Maurice Didier, Namen (België).

1938

Hans Knol, Harlingen; Josse Forton, Brussel (België); Sjouke Helfrich, Wijnaldum.

1939

Anne van der Meulen, Berlikum; George Jellema, Weidum; Piet de Haan, Holwerd.

1940

Cees Kamminga, Arum; Folkert Hiddinga, Weidum; Jan van Dijk, Harlingen.

1941

Jan Rodenhuis, Leeuwarden; Feite de Jager, Leeuwarden; Frans Helfrich, Leeuwarden.

1942

Meindert van der Weerd, Arum; Jan Ferwerda, Bolsward; Sjoerd Rijpstra, Beetgum.

1943

Geen “Van Aisma”-partij vanwege oorlog

1944

Geen “Van Aisma”-partij vanwege oorlog

1945

Folkert Hiddinga, Weidum; Cees Langerak, Franeker; Sjouke Helfrich, Wijnaldum.

1946

Folkert Hiddinga, Weidum; Cees Langerak, Franeker; Jan de Groot, Weidum.

1947

Hotze Schuil, Harlingen; Aebe Haima, Weidum; Sikke Olivier, Harlingen.

1948

Hotze Schuil, Harlingen; Frans Colot, Aalst (België); Jouke Tolsma, Arum.

1949

Jan Rodenhuis, Leeuwarden; Janus Paassen, Huizum; Hiele de Haan, Holwerd.

1950

Hotze Schuil, Harlingen; Jan Wallendal, St. Jacobiparochie; Janus Paassen, Huizum.

1951

Marten van der Leest, Stiens; Theun de Bruin, Leeuwarden; Arp Hiemstra, Leeuwarden.

1952

Marten van der Leest, Stiens; Theun de Bruin, Leeuwarden; Arp Hiemstra, Leeuwarden.

1953

Johannes Stavinga, Poppingawier; Johan Jansen, Harlingen; Appie Veldkamp, Huizum.

1954

Johannes Stavinga, Poppingawier; Sip van der Zee, Leeuwarden; Appie Veldkamp, Huizum.

1955

Klaas Wassenaar, Wier; Johannes Zijlstra, Creil; Jan Venema, Achlum.

1956

Klaas Wassenaar, Wier; Johannes Zijlstra, Creil; Jouke Tolsma, Arum.

1957

Piet Schuil, Harlingen; Hotze Schuil, Harlingen; Rinnie Kuiper, Makkum.

1958

Meindert van der Weerd, Bolsward; Johannes Zijlstra, Creil; Wytse Vlietstra.

1959

Jan Sijtsma, Ried; Hotze Schuil, Harlingen; Wytse Vlietstra, Franeker.

1960

Johannes Stavinga, Poppingawier; Aebe Haima, Weidum; Dirk van der Zee, Leeuwarden.

1961

Hotze Schuil, Harlingen; Johannes Zijlstra, Creil; Wytse Vlietstra, Franeker.

1962

Rienk de Groot, Leeuwarden; Johannes Zijlstra, Creil; Dirk van der Zee, Leeuwarden.

1963

Roel Hoekstra, Ternaard; Wytse Vlietstra, Franeker; Robert van Wieren, marssum.

1964

Tamme Velstra, Baard; Sjoerd Heeringa, Tzummarum; Dirk Talsma, Weidum.

1965

Rienk de Groot, Leeuwarden; Sjoerd Heeringa, Tzummarum; Johan Halbersma, Harlingen.

1966

Johan van Seijst, Franeker; Tamme Velstra, Baard; Johannes Westra, Leeuwarden.

1967

Johan van Seijst, Franeker; Tamme Velstra, Baard; Johannes Westra, Leeuwarden.

1968

Rienk de Groot, Leeuwarden; Klaas van Wieren, Marssum; Johan Halbersma, Harlingen.

1969

Gerrit Okkinga, Arum; Klaas van Wieren, Marssum; Dirk Talsma, Weidum.

1970

Gerrit Okkinga, Arum; Klaas van Wieren, Marssum; Dirk Talsma, Weidum.

1971

Jarich van der Veen, Damwoude; Gerrit de Jong, IJsbrechtum;  Reitse Mienstra, Heerenveen.

1972

Johan van Seijst, Franeker; Wijbren van Wieren, Marssum; Johan Halbersma, Harlingen.

1973

Jarich van der Veen, Damwoude; Gerrit de Jong, IJsbrechtum; Flip Soolsma, Beilen.

1974

Gerrit Okkinga, Arum; Klaas van Wieren, Marssum; Dirk Talsma, Weidum.

1975

Jarich van der Veen, Damwoude; Johannes Westra, Leeuwarden; Flip Soolsma, Drachten.

1976

Sjouke de Boer, Exmorra; Klaas van Wieren, Marssum; Wijbren van Wieren, Marssum.

1977

Jarich van der Veen, Damwoude; Gerrit de Jong, IJsbrechtum; Flip Soolsma, Boornbergum.

1978

Sjouke de Boer, Exmorra; Klaas van Wieren, Marssum; Wijbren van Wieren, Marssum.

1979

Yde Haarsma, Jorwerd; Oepie Larooi, Marssum; Dirk Talsma, Weidum.

1980

Sjouke de Boer, Exmorra; Klaas van Wieren, Marssum; Minne Hovinga, Marssum.

1981

Jarich vd Veen, Damwoude; Johannes Brandsma, Sexbierum; Reinder Triemstra, St. Jacibiparochie.

1982

Peter Rinia, Makkum; Wijbren van Wieren, Marssum; Tunno Schurer, Franeker.

1983

Sake Saakstra, Grouw; Piet Jetse Faber, Vrouwenparochie; Johannes Brandsma, Sexbierum.

1984

Peter Rinia, Makkum; Wijbren van Wieren, Marssum; Tunno Schurer, Franeker.

1985

Peter Rinia, Makkum; Wijbren van Wieren, Marssum; Tunno Schurer, Franeker.

1986

Peter Rinia, Makkum; Wijbren van Wieren, Marssum; Tunno Schurer, Franeker.

1987

Peter Rinia, Makkum; Johannes Brandsma, Sexbierum; Tunno Schurer, Franeker.

1988

Coos Veltman, Dronrijp; Wijbren van Wieren, Marssum; Gerben Okkinga, Huizum.

1989

Sake Saakstra, Warga; Piet Jetse Faber, Vrouwenparochie; Tunno Schurer, Franeker.

1990

Sake Saakstra, Wergea;  Gerben Okkinga, Huizum;  Tunno Schurer, Franeker.

1991

Coos Veltman, Dronrijp; Piet Jetse Faber, Vrouwenparochie; André Tolsma, Franeker.

1992

Johan Okkinga, Arum; Gerben Okkinga, Arum; Tunno Schurer, Franeker.

1993

Geen “Van Aisma”-partij vanwege het slechte weer

1994

Johan Okkinga, Arum; Gerben Okkinga, Arum; Tunno Schurer, Franeker.

1995

Johan Okkinga, Arum; Sake Porte, Groningen; Pieter Tienstra, Groningen.

1996

Klaas Berkepas, Aldeboorn; Dirk Jan van der Woud, Goutum; Auke van der Graaf, Berlikum.

1997

Coos Veltman, Jorwerd; Kor Zittema, Hallum; Klaas Anne Terpstra, Minnertsga.

1998

Johan Okkinga, Arum; Sake Porte, Winsum (Gr); Auke van der Graaf, Berlikum.

1999

Sibbele Lootsma, Sneek; Jan de Vries, St. Annaparochie; Arie den Breejen, Franeker.

2000

Pieter van Tuinen, Leeuwarden; André Kuipers, Beetgumermolen; Chris Wassenaar, Minnertsga.

2001

Klaas Anne Terpstra, Minnertsga; Rinse Bleeker, Heerenveen; Folkert van der Wei, Witmarssum.

2002

Johannes G. Dijkstra, Leeuwarden; Sake Porte, Winsum (Gr); Auke van der Graaf, Berlikum

2003

Johannes G. Dijkstra, Leeuwarden; Herman Sprik, Witmarsum; Arie den Breejen, Arum.

2004

Klaas Berkepas, Aldeboorn; Dirk Jan van der Woud, Goutum; Auke van der Graaf, Berlikum.

2005

Jochum Bouma, Easterlittens; Kor Zittema, Beetgum; Taeke Triemstra, Sint Jacobiparochie

2006

Rutmer v.d. Meer, St. Jacobiparochie;  Jacob Wassenaar, Minnertsga; Chris Wassenaar, Minnertsga

2007

Johan v.d.Meulen, Broeksterwoude, Herman Sprik, Witmarsum, Teake Triemstra, St.Jacobiparochie.

2008

Martijn Olijnsma, Hijum;  Auke van der Graaf, Berlikum;  Douwe Groenendijk, Heerenveen

2009

Johan v.d.Meulen, Broeksterwoude, Jacob Wassenaar, St. Annaparochie, Marten Feenstra, Berlikum

2010

Rutmer v.d. Meer, St. Jacobiparochie; Renze Hiemstra, St. Jacobiparochie; Folkert v.d. Wei, Witmarsum

2011

Jan Dirk de Groot, Buitenpost, Renze Hiemstra, St. Jacobiparochie, Pier Piersma, Easterlittens

2012

Jan Dirk de Groot, Buitenpost, Renze Hiemstra, St. Jacobiparochie, Pier Piersma, Easterlittens

2013

Tjisse Steenstra, Bitgummole; Herman Sprik, Witmarsum; Cornelis Terpstra, Bitgummole

2014

Martijn Olijnsma, Grou;  Marten Feenstra, Feinsum;  Pier Piersma, Easterlittens

2015

Tjisse Steenstra, Bitgummole; Herman Sprik, Witmarsum; Marten Feenstra Feinsum

2016

Marten Bergsma, Minnertsga: Renze Hiemstra, Sint Jacobieparochie; Hans Wassenaar, Leeuwarden

2017

Gert-Anne van der Bos, Mantgum; Teake Triemstra, Sint Jacobiparochie; Tjisse Steenstra, Bitgummole

2018

Gert-Anne van der Bos, Mantgum; Teake Triemstra, Sint Jacobiparochie; Tjisse Steenstra, Bitgummole

2019

Gert-Anne van der Bos, Mantgum; Teake Triemstra, Sint Jacobiparochie; Tjisse Steenstra, Bitgummole

2020

Marten Bergsma, Minnertsga; Dylan Drent, Harlingen; Hendrik Kootstra, Minnertsga

2021

Tsjisse Steenstra, Bitgummole; Hans Wassenaar, Bitgummole; Renze Hiemstra, Sint Jacobiparochie

2022

Haye Jan Nicolay, Britsum; Pieter Jan Leijenaar, Exmorra; Gabe Jan van Popta, Lollum

2023

Tsjisse Steenstra, Bitgummole; Hans Wassenaar, Bitgummole; Renze Hiemstra, Sint Jacobiparochie