Winnaars Van Aisma Froulju s partij

1982

Dinie Zijlstra, Deinum; Liesbeth van der Ende, Mantgum; Tineke Buwalda, Dronrijp.

1983

Anita Wieling, Wier; Sjoukje Folkerts, Arum; Geertje Zondervan, IJsbrechtum.

1984

Stien Dijkstra, Midlum; Klaske Blümers, Wijtgaard; Heleen Jousma, Wirdum.

1985

Anita Wieling, Wier; Hennie Faber, Dronrijp; Tanja Meerstra, Vrouwenparochie.

1986

Marike Heida, Jirnsum; Janny IJntema, Witmarsum; Anita Wieling, Wier.

1987

Klaske Blümers, Leeuwarden; Lia de Jong, Wommels; Jokelien Tienstra, Sint Annaparochie.

1988

Jitske Venema, Dronrijp; Janny IJntema, Witmarsum; Lia de Jong, Wommels.

1989

Hiske Wiersma, Stiens; Hennie Faber, Tzummarum; Geertsje Zondervan, IJsbrechtum.

1990

Klaske Blümers, Leeuwarden; Liesbeth van der Ende, Mantgum; Lia de Jong, Wommels.

1991

Alinda Kleefstra, Huizum; Doete de Groot, Raerd; Jokelyn Tienstra, Sint Annaparochie.

1992

Jellie van der Zee, Tzummarum; Boudien Felkers, Stiens; Lia de Jong, Wommels.

1993

Diana Wiersma, Berlikum; Doete de Groot, Reard; Hermanna Miedema, Leeuwarden.

1994

Annemarie Stapert, achlum; Bea Cuttress-Terpstra, Tzummarum; Sandra Goodijk, Huizum.

1995

Thera Jellema, Achlum; Mariska Stienstra, Sint Annaparochie; Sandra Goodijk, Huizum.

1996

Gejanna Buma, Exmorra; Doete de Groot, Reard; Fonny Otten, Makkum.

1997

Marie Heida, Dronrijp; Maya Paulusma, Jelsum; Fonny Otten, Makkum.

1998

Margerietha Goodijk, Berlikum; Riska Hazenberg, Wergea; Idske Zijlstra, IJlst.

1999

Jitske Brünner, Cornjum; Wiesje van den Berg, Grou; Afke Hijlkema, Akkrum.

2000

Gejanna Buma, Exmorra; Maaike Terpstra, Minnertsga; Hermanna Miedema, Menaldum.

2001

Gejanna Buma, Exmorra; Riska Hazenberg, Wergea; Afke Hijlkema, Akkrum.

2002

Sjoke van der Veen, Arum; Riska Hazenberg, Wergea; Afke Hijlkema, Akkrum.

2003

Petra Viëtor, Hitzum; Tineke Algra, Sneek; Helena de Vries, Menaldum.

2004

Gejanna Buma, Bolsward; Wiesje van den Berg, Grou; Afke Hijlkema, Akkrum

2005

Sjoke van der Veen, Dronrijp; Ingrid de Haan, Ried; Bianca van der Veen, Franeker

2006

Linda Terpstra, Stiens;  Anna Lynn Wijbenga, Ferwert;  Aukje van Kuiken, Ee

2007

Margriet Koelmans, Oude Biltzijl,  Ingrid de Haan, Ried,  Afke Hylkema, Akkrum.

2008

Afke Kuipers, Mantgum;   Judy Bergsma, Tirns;    Afke Hylkema, Nes (Boa.)

2009

Maaike Joostema, Minnertsga,  Sjoukje Visser, Ee,  Fenna Zeinstra, Bolsward

2010

Linda Terpstra, Stiens;  Sjoukje Visser, Ee;   Afke Hylkema, Nes (Boa.)

2011

Sanne Velsma, Groningen, Feikje Bouwhuis, Bolsward, Gerieke de Groot, Leeuwarden.

2012

Iris van der Veen, Franeker, Imke van der Leest, Easterein, Geke de Boer, Wergea

2013

Marije Hiemstra,  Easterein;   Sjoukje Visser,  Ee;   Fenna Zeinstra,  Sneek

2014

Nicole Hempenius, Franeker; Maaike Osinga, Franeker; Wiljo Sijbrandij, Dearsum

2015

Ilse Tuinenga, Berltsum; Leonie van der Graaf, Berltsum; Sjanet Wijnia, Wommels

2016

Ilse Tuinenga, Berltsum; Manon Scheepstra, Franeker; Marte Altenburg, Grou

2017

Elly Hofman, Dronryp, Wiljo Sijbrandij, Leeuwarden, Manon Scheepstra, Leeuwarden

2018

Nynke Sybrandy, Leeuwarden; Margriet Bakker, Easterlittens; Manon Scheepstra,Leeuwarden

2019

Lotte Delgrosso, Marssum; Serena Hovenga, Marssum; Manon Scheepstra, Leeuwarden

2020

Geen Van Aismadagen i.v.m. corona

2021

Ilse Tuinenga, franeker; Amarins de Groot, Mantgum; Annelien Boersma, Leeuwarden

2022

Anna-Dieuwke Dijkstra, Leeuwarden; Louise Krol, Broeksterwoude; Gerda Lyclama a Nijeholt, It Heidenskip

2023

Geen van Aismadagen i.v.m. dames kaatsen Burgwerd